SENZ Advocaten
Neem vandaag contact met ons op!

Impressum


Kamer van Koophandel

SENZ  Advocaten is een samenwerkingsverband van vier advocaten, die ieder voor zich de praktijk voor eigen rekening en risico uitoefenen. De advocaten delen slechts de kosten, maar zijn verder zelfstandig opererende ondernemers.

Het KvK-nummer van SENZ Advocaten is: 51025795.


De Kvk-nummers van de advocaten:

Mr M.A.V. Hoogerduyn: 64552527
Mr J.C.G.J. van der Linden: 53505824

Mr N. Gierdharie: 73565415
Mr M. Nizamoeddin : 76247724


Senz Advocaten heeft geen Stichting Derdengelden, en wij kunnen geen derdengelden ontvangen. 


De dienstverleningsovereenkomst

Als u cliënt wordt bij ons kantoor, dan wordt de dienstverleningsovereenkomst gesloten tussen u en uw advocaat zelf. Indien u door de betreffende advocaat wordt doorverwezen naar een kantoorgenoot, ontstaat er een nieuwe dienstverleningsovereenkomst. Op de dienstverleningsovereenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze worden aan u ter hand gesteld. Dit geldt ook voor het AVG-reglement met betrekking tot de verwerking van  uw persoonsgegevens. 

Waarneming
De advocaten hebben onderling een waarnemingsovereenkomst gesloten. Dit houdt in, dat de advocaten elkaar vervangen in geval van ziekte, vakantie of verhindering. De advocaten streven te allen tijde naar een persoonlijke vertegenwoordiging ter zitting en slechts in uitzonderlijke gevallen zal van waarneming sprake zijn. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering SENZ Advocaten
De advocaten zijn onderling niet aan elkaar verbonden, maar zij hebben een gezamenlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij AON. Het per geval verzekerde bedrag bedraagt maximaal € 1.000.000,00. De uitkering uit hoofde van beroepsaansprakelijkheid wordt verhoogd met het eigen risico. Omdat de advocaten alleen zaken behandelen die spelen binnen Nederland, is de dekking van de verzekering beperkt tot Nederland. Alle correspondentie van de verzekeraar dient de verlopen via de assurantietussenpersoon, te weten:

Aon
Condensatorweg 54 / 1014 AX Amsterdam
Postbus 1710 / 3800 BS Amersfoort
t. +31 (0)20-4305183


Klachtenregeling SENZ Advocaten
Hoewel SENZ Advocaten haar uiterste best doet om de dienstverlening naar wens te laten verlopen, kan het gebeuren dat toch een klacht ontstaat. Ons kantoor heeft een interne klachtenregeling. Indien zich een klacht voordoet, dan verzoeken wij u om uw klacht zo snel mogelijk, doch binnen drie maanden na het ontstaan van de klacht, kenbaar te maken. Zo geeft u ons de mogelijkheid uw klacht naar tevredenheid op te lossen of te behandelen.

Nadat u uw klacht kenbaar heeft gemaakt, verzoeken wij u een klachtenformulier in te vullen. Dit formulier staat centraal bij de afhandeling van uw klacht. Na ontvangst van dit formulier, wordt uw klacht met de desbetreffende advocaat besproken, waarna zo snel mogelijk gezocht zal worden naar een oplossing. Een gesprek met uw advocaat zal daarbij vaak voorkomen, óók omdat de advocaat uw beleving van gebeurtenissen belangrijk vindt om te horen. 

Ons kantoor heeft mr G.J. Schuurman als onafhankelijk klachtbehandelaar aangesteld. Mr Schuurman maakt geen deel uit van ons kantoor, en kan klachten daarom objectief bekijken. Met zijn jarenlange ervaring in het civiele recht, weet mr Schuurman ook de juridische zijden van een klacht goed te beschouwen. 

Mocht de uiteindelijke behandeling van uw klacht u niet volledig tot tevredenheid stemmen, dan verwijzen wij u door naar de Deken van de Orde van Advocaten. Indien u geen gebruik wenst te maken van de interne klachtenregeling, dan kunt u zich ook wenden tot de Deken. Voor meer informatie: klik hier.